Vedtægter

§ 1

Foreningens navn:
Fagligt Selskab for Sterilcentraler i Danmark


 
§ 2

Foreningen formål er:
At arbejde for dygtiggørelse af medlemmer med faglige relationer genbehandlingsområdet


 
§ 3

Som medlemmer kan optages: ansatte med faglige relationer til genbehandlingsområdet, samt ledere, klinisk ansvarlige og souschefer med anden faglig baggrund end sygeplejersker ansat ved genbehandlingsenheder og som dagligt ansvarshavende på OP-præparationer.
 
3a
Bestyrelsen godkender optagelsen af hvert medlem.

3b
Hvis et medlem fratræder sin stilling, kan medlemskab opretholdes i den resterende del af kontingentperioden.

3c
Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til formanden eller kasseren.

3d
Hvis et medlem ikke efter 1. rykker betaler foreningens skyldigt beløb, betragtes dette som en udmeldelse.

3e
Såfremt et medlem, i forhold til foreningen, er i betalingsrestance, kan medlemmet ikke deltage i foreningens arrangementer til medlemspris.


 
§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt inden 1. december. Indkaldelse til generalforsamling sker med 8 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside. Dagsorden offentliggøres på hjemmesiden.

4a
Denne dagsorden skal indeholde følgende:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Drøftelse af formandens beretning
  4. Beretning fra udvalg under foreningen
  5. Drøftelse af disse beretninger
  6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det følgende år. 
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  9. Eventuelt
4b
Sager, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal stiles til foreningens formand senest 3 uger før mødet. Endelig dagsorden skal være de stemmeberettigede i hænde senest 2 uger før mødet.
 
Kun sager, der er opført på dagsordenen, kan bringes til afstemning. Til vedtagelse af forslag til ændringer i loven jf. 4d, kræves en kvalificeret majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, medens andre sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt med det antal af medlemmer, der har givet møde. Skriftlig fuldmagt er gyldig. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller 2 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker, at den skal foregå skriftlig.

4c
Bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan forlange, at forslag behandles på et nyt møde inden vedtagelsen.

Forslag, som klart strider mod eller falder udenfor foreningens formål, kan bestyrelsen nægte at forelægge på generalforsamlingen. Når 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker det, kan generalforsamlingen tage stilling til, hvorvidt sagen skal behandles

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 navngivne ordinære medlemmer af foreningen kræver det.

Med hensyn til indkaldelse og dagsorden finder reglerne for den ordinære generalforsamling anvendelse. Dog kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel.

4d
Forslag til ændringer i foreningens love skal meddeles i dagsorden, jf. 4a og 4b, som skal være medlemmerne i hænde forinden mødet. Ændringer skal, for at være gyldige, godkendes med 2/3 af de fremmødte stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger.
 

 
§ 5
 
5a
Foreningens ledelse består af formanden, 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren
Her af skal formanden, minimum to bestyrelsesmedlemmer og suppleanten være sygeplejersker.
Formanden vælges af Generalforsamlingen for en to-årig periode. Hvert år vælges to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer sekretær og formand for hjemmesideudvalget.

5a1
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer blandt medlemmer udenfor bestyrelsen. Revisorerne vælges for en to-årig periode forskudt, således en vælges ulige år og en vælges lige år.

5b
Formand og bestyrelses medlemmer kan sidde i bestyrelsen uden tidsbegrænsning, hvis det enkelte medlem ønsker dette.  

5c
Den til enhver tid siddende bestyrelse forpligtes til at følge med i nationale og internationale tiltag med relevans for foreningens interesseområder.

5d
Den eksterne aktivitet beskrevet i § 5c finansieres af foreningens kursuskonto.
 
5e
Der overføres årligt et beløb til foreningens kursuskonto. Beløbets størrelse afgøres af den siddende bestyrelse.

5f
Medlemmerne kan på opfordring få tilsendt foreningens medlemsliste. Henvendelse rettes til kassereren.


 
§ 6

Foreningen har en hjemmeside www.fssd.dk. Hjemmesiden skal som minimum indeholde vedtægter, navne på bestyrelsens medlemmer, deres arbejdssted samt foreningens mail-adresse, kriterier for medlemskab, orientering om forenings arbejde. Web redaktør af hjemmesiden udpeges blandt bestyrelsen. Hjemmesiden revideres løbende af webredaktøren i samråd med bestyrelsen.


 
§ 7

Foreningen kan opløses efter drøftelse på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning, hvor mindst 2/3 af medlemmerne har givet sit samtykke hertil. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler tildeles en eller flere af klubbens medlemmer til anvendelse af en studietur iflg. formålsparagraffen. Bestyrelsen udpeger den eller de personer blandt de indkomne ansøgninger.


Vedtaget:                                                   Revideret:                                                 Bilag:

d. 21.03.1987                                            d. 23.05.1987                                            d. 21.09.1991

                                                                 d. 07.10.1989                                            d. 16.05.2011

                                                                 d. 29.09.1990

                                                                 d. 21.09.1991

                                                                 d. 02.04.2000

                                                                 d. 22.04.2001

                                                                 d. 27.04.2003

                                                                 d. 25.04.2004

                                                                 d. 16.05.2011
 

Bilag nr. 1:
 
Tilknytningsforbindelser for korresponderende firmaer

§ 1
Som korresponderende firma kan tilknyttes firmaer, der har konsulentforbindelse med foreningen af Sygeplejersker ansat ved Sterilcentraler i Danmark.

§ 2
Tilknytning som korresponderende firmaer sker efter skriftlig ansøgning fra firmaet. Ansøgningen skal godkendes af bestyrelsen.
 
§ 3
Ophævelse af tilknytningsforholdet kan ske ved et kalenderårs begyndelse og efter skriftlig meddelelse senest 3 måneder før ophørsdagen.
 
§ 4
Tilknytningskontingentet og annonce fastlægges nærmere efter bestyrelsens bestemmelse og derefter godkendes af generalforsamlingen.

§ 5
Korresponderende firmaer kan i den udstrækning, forholdende tillader det, få mulighed for at deltage i de kurser og arrangementer, som foreningen afholder, og som efter bestyrelsens skøn er relevante for de pågældende.
 
§ 6
Foreningen vil i samarbejde med de korresponderende firmaer forsøge at arrangere informations- og produktudviklingsmøder m.v. på landsplan.
 
§ 7
Korresponderende firmaer kan få annonceplads og optagelse af artikler på foreningens hjemmeside i den udstrækning forholdene tillader det, og som efter bestyrelsens skøn er relevant for medlemmerne.
 
§ 8
Orienteringsbeskrivelser af almen interesse vil blive sendt til korresponderende firmaer. Korresponderende firmaer kan på opfordring få tilsendt foreningens medlemsliste. Henvendelse rettes til kassereren.
 
§ 9
Korresponderende firmaer har ingen adgang til foreningens generalforsamling og derfor ingen stemmeret. Korresponderende firmaer kan derfor ikke få nogen indflydelse på foreningens arbejde.
 
§ 10
Et korresponderende firma, som efter bestyrelsens skøn optræder illoyalt overfor foreningen eller som ikke længere opfylder betingelserne for tilknytning til foreningen, kan få denne tilknytning ophævet i forhold til § 3.